Anglès bàsic (A2)

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

Per tal d'inscriure's en el curs cal emplenar el document Annex 1 i enviar-lo a l'adreça electrònica: formacio@metallgirona.com

FITXA TÈCNICA

Inici acció: 4 de març del 2024

Final acció: 10 de maig del 2024

Duració: 52 hores

Modalitat: Aula virtual

OBJECTIUS

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç; capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

UD1. Els primers passos a l'anglès. L'abecedari i el verb To Be.

1.1. L'abecedari.

1.2. Pronoms personals.

1.3. Verbo to be: forma afirmativa, negativa i interrogativa. Resposta curta.

1.4. Article indeterminat a i an.

1.5. Vocabulari: les professions.

1.6. Pronoms i adjectius demostratius.

1.7. Vocabulari: els números.

1.8. Formació del plural.

1.9. Preguntes bàsiques en anglès.

1.10. L´hora.

UD2. Els noms comptables i incomptables. El present simple i continu.

2.1. La possessió en anglès.

2.2. Vocabulari: països i nacionalitats.

2.3. Noms comptables i incomptables.

2.4. Vocabulari: la família.

2.5. Larticle determinat the.

2.6. Adjectius qualificatius.

2.7. Present simple i continu.

2.8. Pronoms dobjecte.

UD3. Adjectius i pronoms possessius. L'ús de l'imperatiu i les adreces. Verb modal Can.

3.1. There is i there are.

3.2. Adjectius i pronoms possessius.

3.3. Vocabulari: descripció del caràcter, la manera de vestir, la personalitat.

3.4. L'imperatiu.

3.5. Vocabulari: els números ordinals.

3.6. El verb modal can.

3.7. Pronoms i adjectius interrogatius.

3.8. Vocabulari: les preposicions de lloc.

3.9. Preguntar i indicar adreces.

UD4. Passat Simple i Continu. Verbs modals May i Might.

4.1. Passat del verb to be.

4.2.Vocabulari: hobbies, activitats, temps lliure, gustos i referències.

4.3. Passat del verb haver-hi: there was / were.

4.4. Pronoms indefinits.

4.5. Verbs modals: mai i might.

4.6. Vocabulari: dies, mesos, estacions i dates.

4.7. El passat: passat simple i continu.

4.8. Vocabulari: adverbis de temps.

4.9. Vocabulari: preposicions de temps.

UD5. Els Pronoms reflexius i els adjectius acabats en –ed i en –ing. Verbs modals Must i Have To.

5.1. Adjectius acabats en -ed i en -ing.

5.2. Pronoms reflexius.

5.3. Graus de l'adjectiu.

5.4. Vocabulari: adverbis de manera.

5.5. Verbs modals: must i have to.

5.6. Vocabulari: el temps atmosfèric.

5.7. vocabulari: make i do.

UD6. Aquest perfecte i les exclamacions amb What i How.

6.1. Present perfecte.

6.2. Vocabulari: adverbis de lloc.

6.3. Verbs modals: should i ought to.

6.4. Exclamacions amb what i how.

6.5. Vocabulari: parts de la casa.

UD7. L'ús del futur i les question tags.

7.1. El futur en anglès.

7.2. Question tags.

7.3. Vocabulari: adverbis de quantitat.

7.4. Coordinació.

7.5. Vocabulari: les parts del cos i salut.

UD8. El passat perfecte. Ús de There has/have been i There Will Be.

8.1. Passat perfecte.

8.2. Vocabulari: adverbis de grau.

8.3. Suggeriments.

8.4. Vocabulari: el medi ambient, paisatges, llocs, distàncies.

8.5. Vocabulari: conversa telefònica.

8.6. There has/have been i there will be.

8.7. Conversa.

UD9. Estructures condicionals.

9.1. El condicional.

9.2. Introducció als verbs frasals i preposicionals.

9.3. Introducció a la passiva.

9.4. Introducció a l'estil indirecte.

9.5. Introducció als relatius.

9.6. Vocabulari: menjars i begudes.

9.7. Conversa.