Realitzar tractaments superficials de nous productes

Inici acció: 28 de maig del 2024

Duració: 60 hores lectives | 15 sesions

Dates:

 • 28 i 30 de maig
 • 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19, 20, 25 i 27 de juny
 • 2, 4, 9 i 11 de juliol 

Horari: 16 a 20h

Modalitat: Aula Virtual

OBJECTIUS

Adquirir els coneixements essencials que us capacitaran per dur a terme tractaments superficials en nous productes metàl·lics. Aquesta formació us permetrà seleccionar els processos operacionals més adequats per al tipus de peça, garantint la seva òptima actuació en servei, i considerant els aspectes de qualitat, les normatives de prevenció de riscos laborals i els principis de sostenibilitat.

PROGRAMACIÓ

 1. Qualitat

  • Implementació d'un sistema de qualitat.
  • Assegurament de la qualitat al laboratori.
  • Aplicació de tècniques estadístiques i documentals per a l'anàlisi, el control i la qualitat dels productes.
  • Organització del treball en funció dels mitjans i recursos disponibles.
 2. Materials Metàl·lics

  • Classificació dels materials metàl·lics.
  • Propietats dels materials metàl·lics.
  • Nous materials: impressió 3D, metall dur, acers d'alta resistència.
 3. Tractaments Superficials sobre Aceros i Alegacions Fèrrics

  • Preparació de superfícies (mecànica, desengreixament, decapament).
  • Tractaments superficials electrolítics (zincat, courejat, niquelat, alegacions Zn/Ni...).
  • Tractaments superficials químics (bruniment, níquel químic, estany químic, fosfatat...).
  • Electropulit de l'acer i metalls fèrrics.
 4. Tractaments Superficials sobre Alegacions No Fèrrics

  • Preparació de superfícies (mecànica, desengreixament, decapament).
  • Tractaments superficials electrolítics (cromat, courejat, niquelat, daurat...).
  • Tractaments superficials químics (niquel químic, daurat, estanyat...).
  • Electropulit de les alegacions no fèrrics.
 5. Altres Tractaments Superficials

  • Galvanitzat i aluminitzat.
  • Anodització.
  • PVD i CVD.
 6. Nous Materials: Tractaments Superficials

  • Tractaments superficials electrolítics.
  • Tractaments superficials químics.
  • Altres tractaments superficials (anodització, PVD, CVD...).
 7. Equips i Paràmetres a Controlar en els Tractaments Superficials

  • Paràmetres a controlar (temperatura, composició i temps dels banys).
  • Material de la peça.
  • Neteja de la peça.
  • Ajustament de paràmetres: temperatura, composició.
  • Manteniment de primer nivell.
 8. Verificació Tractaments Superficials

  • Control de la peça (brillantor, absència de material...).
  • Defectes típics.
  • Control del gruix de recobriment.
  • Control de l'adherència del recobriment.
  • Anàlisi microestructural del recobriment i propietats mecàniques del recobriment.
  • Anàlisi superficial d'altres tractaments superficials.
 9. Assaigs Destructius i No Destructius per a la Verificació de Peces Tractades Superficialment

  • Assaigs de propietats mecàniques.
  • Assaigs tecnològics (microestructura).
  • Raigs X.
 10. Prevenció de Riscos i Sostenibilitat del Tractament Superficial

  • Prevenció de riscos laborals en treballar amb tractaments superficials.
  • Mètodes per millorar l'eficiència energètica d'un tractament superficial.
  • Reciclatge dels materials no conformes.
  • Economia Circular aplicada als tractaments superficials