Realitzar tractaments tèrmics en productes metàl·lics

nici acció: 16 de maig del 2024

Duració: 60 hores lectives | 15 sesions

Dates:

 • 16, 21, 23, 28 i 30 de maig
 • 4, 6, 11, 13, 18, 19, 25 i 27 de juny
 • 2 i 4 de juliol 

Horari: 15:30 a 19:30

Modalitat: Aula Virtual

OBJECTIUS

Disposar dels coneixements necessaris per realitzar tractaments tèrmics en nous productes metàl·lics, determinant els processos operacionals més òptims per al tipus de peça i comportament en servei, tenint en compte aspectes de qualitat, normativa de prevenció de riscos laborals i sostenibilitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Determinar el procés de tractament tèrmic adequat per a nous materials.
 • Diferenciar els diferents tractaments tèrmics en peces metàl·liques."
 • Coneixement de les diferents tècniques/equips de realització de tractaments tèrmics.
 • Coneixement i habilitats per al control de qualitat de les peces"
 • Grau de sostenibilitat dels diferents tractaments tèrmics.

PROGRAMACIÓ

1. Qualitat

 • Aplicació d'un sistema de qualitat
 • Assegurament de la qualitat al laboratori
 • Aplicació de les tècniques estadístiques i documentals per a l'anàlisi, el control i la qualitat de productes
 • Organització del treball en funció dels mitjans i recursos disponibles

2. Materials metàl·lics

 • Estructura de sòlids
 • Aliatges fèrrics
 • Aliatges no fèrrics
 • Nous materials: Impressió 3D

3. Modificació dels acers mitjançant tractaments tèrmics

 • Diagrames de fase
 • Diagrama de ferro-carboni
 • Constituents microestructurals i metaestables dels acers

4. Modificació de les aliatges no ferrees mitjançant tractaments tèrmics

 • Constituents microestructurals d'aliatges d'alumini
 • Constituents microestructurals d'aliatges de titani

5. Tractaments tèrmics i termoquímics de metalls

 • Fonaments i objecte.
 • Tractaments tèrmics: tremp, revingut, recuit, normalitzat, alleugeriment de tensions, solubilització/maduració, enduriment per precipitació, estabilitzat, entre d'altres.
 • Diagrames TTT dels diferents tractaments tèrmics.
 • Tractaments termoquímics: nitruració, cimentació, sulfinització, carbonitruració, sulfocianuració, cianuració, entre d'altres.
 • Preparació de peces.
 • Utilització d'instal·lacions i equips.
 • Variables que cal controlar en el procés.
 • Detecció i avaluació de defectes.

6. Nous materials: Tractaments tèrmics i tèrmics de metalls

 • Tractaments previs a materials de impressió 3D.
 • Tractaments tèrmics i termoquímics.

7. Verficació dimensional

 • Concepte de mesura.
 • Instrumentació metrològica, patrons físics i instruments de mesura directa i indirecta.
 • Tècniques de mesurament, dimensional, formes geomètriques i qualitat superficial.
 • Utilització d'instrumentació de mesura en la verificació de peces.

8. Assajos destructius i no destructius per a verificació peces tractades tèrmicament

 • Assajos de propietats mecàniques.
 • Assajos tecnològics.
 • Partícules magnètiques.
 • Líquids penetrants.
 • Ultrasons.
 • Raigs X.

9. Prevenció de riscos i sostenibilitat dels tractaments tèrmics

 • Prevenció de riscos laborals al treballar amb tractaments.
 • Mètodes per millorar l'eficiència energètica d'un tractament tèrmic.
 • Reciclatge dels materials no conformes
 • Economia circular aplicada als tractaments tèrmics