PLG

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

 • Analítiques de sang i revisions mèdiques en funció del lloc de treball en els centres mèdics amb Unitat Mòbil.
 • Planificació i memòria anual de les activitats de vigilància de la salut.
 • Investigació de malalties professionals.
 • Assessorament en salut laboral i tramitació d’invalideses.
 • Activitats de promoció de la salut per empreses instal·ladores.
EMPRESES QUE ENTREN A OBRA

EMPRESES QUE ENTREN A OBRA

 • Plans de seguretat i salut.
 • Avaluacions de riscos per a obres sense projectes (obres menors).
 • Inscripció al REA.
 • Habilitació del Llibre de Subcontractació.
 • Coordinacions de seguretat i salut a les obres.
 • Plans de treball per activitats amb risc d’exposició a l’amiant.
 • Comunicacions d’obertura dels centres de treball a la Generalitat.
FORMACIÓ PRL

FORMACIÓ PRL

 • Formació preventiva obligatòria de l’article 19 LRPL i del Conveni Col·lectiu del Metall:
  • NO OBRA: 20h/8h d’ofici, 6h personal administratiu, 6h personal directiu, 4h reciclatges operaris i 50h nivell bàsic PRL.
  • OBRA: 8h cicle inicial, 20h/6h d’ofici, 10h personal directiu, 20h responsable i tècnics d’execució, 4h reciclatges i 60h nivell bàsic PRL.
 • Formació homologada per la Fundació Laboral del Metall (FLM).
 • Formació teòrica i pràctica específica per al lloc de treball.
 • Formació els dissabtes al matí en funció de l’ofici.
 • Formació pràctica en simulador de riscos de treballs en alçada, risc elèctric, espais confinats i TELCO. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KiyRpnVbal0
 • Formació de treballs amb risc d’exposició d’amiant i de treballs amb risc biològic.
 • Formació de treballs en atmosferes potencialment explosives (ATEX).
 • Formació de primers auxilis, específica per un xoc elèctric, i en actuacions de situacions d’emergència.
 • Servei inicial a Girona: formació en PRL i el reconeixement mèdic.
ACTIVITAT TÈCNICA

ACTIVITAT TÈCNICA

 • Avaluació de riscos laborals: de seguretat en el treball, d’higiene industrial, psicosocials i ergonomia.
 • Pla de prevenció i la planificació de l’activitat preventiva.
 • Investigació d’accidents de treball.
 • Plans de mobilitat i seguretat vial de l’empresa.
 • Plans d’autoprotecció (PAU).
 • Plans i simulacres d’emergència.
 • Adaptació de l’avaluació de riscos al Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el treball (segons ISO 45001:2018).
 • Avaluacions ergonòmiques de postures forçades, manipulació manual de càrregues, moviments repetitius, nivell d’ il·luminació, confort tèrmic, etc.
 • Avaluacions higièniques d’agents físics (soroll, vibracions mecàniques, estrès tèrmics, etc) i per agents químics (pols, sílice cristal·lina, fums de soldadura, vapors orgànics compostos, etc).

ASSESSORAMENT JURÍDIC
En prevenció de riscos laborals, seguretat en el treball i salut laboral.
Orientació amb Inspecció de Treball i la Subcontractació en obres de construcció.
Servei d’Igualtat a l’empresa: Pla d’Igualtat, Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, etc.

Dades de contacte: 

Contacte: Cristina Mitjà

Mail: formacio@plg.cat

Telèfon: 972 21 57 51