RQM | CORREDORIA D'ASSEGURANCES

RQM us informa de la continuïtat de l’acord d’exclusivitat amb l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES METAL·LÚRGIQUES DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA, i ens complau presentar i assessorar les condicions de garantia i cobertura per a la contractació de la Invalidesa Professional dirigida als gerents i directius i als treballadors amb contractes individuals o amb contractes per a col·lectius.

Les prestacions econòmiques d’incapacitat permanent es divideixen en 4 apartats:

1.Les prestacions econòmiques d’Incapacitat Parcial:

Lesió o malaltia que redueix el rendiment laboral en un 33%.  Amb aquest tipus d’Incapacitat, l’afectat no deixa el seu lloc de treball i cobra una indemnització equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora (no una pensió mensual) comportant unes condicions desfavorables i el pagament de la qual no correspon a l’asseguradora, sinó a la Seguretat Social. Aquest grau no es cobreix en les companyies asseguradores.   

2.- Invalidesa Professional: Incapacitat Permanent Total. Implica cobrar una mensualitat per no poder desenvolupar el treball habitual, però si en pot desenvolupar d’altres. Aquests pagaments corresponen al 55% de la base reguladora i a la Seguretat Social.

Aquest grau està cobert  en certes companyies asseguradores.

La garantia d’Invalidesa Professional es defineix com la situació física o psíquica definitiva i irreversible provocada per accident o malaltia originats independentment de la voluntat de l’assegurat i determinant la total ineptitud per a la realització de totes les funcions de treball de la seva professió habitual, reconeguda per la Seguretat Social o sentència judicial.

3.- Invalidesa Absoluta. La garantia d’Invalidesa Absoluta es defineix com la inhabilitació del treballador, de forma irreversible per a qualsevol professió o ofici. Aquests pagaments corresponen al 100% de la base reguladora i a la Seguretat Social.

Quan es reconeix una pensió d’Incapacitat Permanent i la persona o l’empresa en la qual treballa té contractat una Assegurança de Vida i assegurant la Invalidesa Professional o l’Absoluta i cobrarà  la indemnització que li correspongui i pot ajudar a millorar la qualitat de vida del treballador o assegurat.

Una Incapacitat Permanent, Professional o Absoluta comporta una reducció d’ingressos o la possibilitat d’incrementar-los la futura vida laboral, si el treballador continua sent pensionista durant anys.

4.- Gran Invalidesa. Amb aquest supòsit, és té el dret de cobrar un complement econòmic, a part de la Pensió d’Incapacitat Laboral Absoluta i del que no serà inferior al 45% de l’import de la Pensió Mensual. Per  tant, és com si el beneficiari guanya una Pensió i Mitja.

Aquest grau, també, està cobert en les companyies asseguradores.

RQM col·labora en representació de la companyia asseguradora CA LIFE INSURANCE EXPERTS pel col·lectiu de les empreses del Metall de Girona i que formen part de l’Associació en presentar estudis i assessorament personalitzat.

RQM col·labora en representació de la companyia asseguradora CA LIFE INSURANCE EXPERTS pel col·lectiu de les empreses del Metall de Girona i que formen part de l’Associació en presentar estudis i assessorament personalitzat.

CA LIFE indemnitza segons la sentència de la Seguretat Social, sense la intervenció de cap professional mèdic de la companyia.

Us indiquem que només el 30% de les pensions per incapacitat que es concedeixen són Absolutes i que prop del 70% són Totals.

 Ens posarem en contacte amb vostès, com en altres ocasions i els presentarem un estudi i un assessorament individualitzat. Tot i això, per a possibles consultes o dubtes poden localitzar-nos per e-mail o a través del mòbil: 630 28 26 84.

C/ Migdia, 37 2-E-17002-Girona

Telf. 972 410 780. Mòbil 630 28 26 84

mariateresa@comgesteconomistes.com