SP Activa

A SP|activa més enllà del compliment de la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, ens preocupem de la salut i la seguretat de les persones en el treball.

Des de la proximitat i l’experiència, col·laborem per conscienciar dels beneficis que una bona prevenció en el treball  té per la salut.

Planificació de l’activitat preventiva, formació i vigilància de la salut són els tres pilars en què es basa el nostre treball.

Serveis

Especialitats tècniques

Els professionals de sp|activa, que formen part de l’àrea tècnica del servei, realitzen a l’empresa del client tot el conjunt d’activitats tècniques requerides per a la prevenció de riscos laborals en les 3 especialitats tècniques definides en la normativa: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

 • Pla de prevenció de riscos laborals
 • Planificació d’activitats preventives
 • Documents de mesures d’emergència
 • Plans d’autoprotecció
 • Plans de Seguretat i Salut en obres
 • Investigació d’accidents
 • Avaluacions específiques: Estudis de soroll, contaminants químics, etc.
 • Estudis ergonòmics.
 • Avaluacions de riscos psicosocials.

Especialitats medicina del treball, Vigilància de la salut.

 • Reconeixements mèdics inicials i periòdics.
 • Reconeixements mèdics després d’una absència prolongada.
 • Reconeixements mèdics per canvi de lloc de treball.
 • Informes de vigilància de la salut.
 • Valoracions de treballadors especialment sensibles.
 • Anàlisi i investigació de malalties professionals.

Formació

La formació, també és prevenció.

 • Prevenció de riscos del lloc de treball
 • Seguretat en l’ús de carretons elevadors.
 • Seguretat en l’ús de plataformes elevadores.
 • Seguretat en l’ús de grues pont.
 • Seguretat en l’ús de camions grua.
 • Seguretat en l’ús d’equips agrícoles.
 • Seguretat i planificació de treballs en alçada.
 • Seguretat en treballs en espais confinats.
 • Formació establerta en els Convenis sectorials: METALL, Construcció, Fusta i
 • Primers auxilis.
 • Actuacions en cas d’emergència.
 • Gestió factors psicosocials
 • TELCO

Dades de contacte

Direcció: Carretera Santa Coloma, nº 11, 17005 Girona 

Correu: girona@spactiva.es

Telèfon: 972411378

Contacte: Glòria Reixach Coll